Giải bài tập hóa học 11

Giải bài xích tập trang 147 bài xích 33 rèn luyện ankin Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Nêu và phân tích và lý giải các hiện nay tượng xảy ra trong thí nghiệm...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 11


1. Dẫn các thành phần hỗn hợp khí bao gồm metan, etilen, axetilen đi vào trong 1 lượng dư dung dịch tệ bạc nitraĩ trong hỗn hợp amoniac. Khí còn lại được đem vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tại tượng xẩy ra trong thí nghiệm.

2. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đổ gửi hoá sau :

CH4 -> C2H2 (2) > C4H4 -(3) > C4H6 —polibutađien

3. Viết phương trinh hoá học của các phản ứng từ axetilen và những chất vô cơ cần thiết điều chế những chất sau :

a) 1,2-đicloetan

b) 1,1-đicloetan

c) 1,2-đibrometen

d) buta-1,3-đien

e) 1,1,2-tribrometan


4. Khi thực hiện phản ứng nhiệt độ phân metan pha trộn axetilen thu được tất cả hổn hợp X gồm axetilen, hiđro cùng metan chưa phản úng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,44. Tính công suất của làm phản úng.

Xem thêm: Các Chế Phẩm Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Hiệu Quả 2020, Chế Phẩm Sinh Học Xử Lý Nước Thải Bio

5. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X bao gồm propan, etilen với axetilen qua hỗn hợp brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc đãi nitrat vào amoniac thấy gồm 24,24 gam kết tủa. Những thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Viết những phương trình hoá học để phân tích và lý giải quá trình nghiên cứu trên.

b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích cùng theo khối lượng của mỗi khí trong lếu láo hợp.

6. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít C02 (các thể tích khí đo sinh sống đktc). X chức năng với dung dịch AgN03 trong NH3 có mặt kết tủa Y. Công thức kết cấu của X là

A. CH3-CH = CH2

B. CH =CH

C. CH3-C=CH

D. CH2=CH-CH=CH

7. Ứng với cách làm phân tử C5H8 tất cả bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

A. 3 B. 4 C.2 D.5

Hướng dẫn giải

*

*

*

webocalendar.com


comment
Bài tiếp theo
Gửi bài bác tập yêu cầu giải - Nhận vấn đáp trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp webocalendar.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt

Bài giải new nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với bọn chúng tôi:Gmail: webocalendar.com
gmail.com